Kvalitet & Miljö

 

Kvalitetspolicy:

Vi levererar alltid produkter och tjänster med rätt kvalitet som motsvarar våra kunders förväntningar, behov och krav.

 Samtliga åtaganden utförs på ett ändamålsenligt, fackmannamässigt och prisvärt sätt.

 Kundrelationerna är trevliga, öppna och ärliga samt med målsättning att alltid infria givna utfästelser.

 Ledningen ger personalen möjlighet till information och utbildning så att en hög kompetens bibehålles och förstärks

samt att verksamheten alltid förbättras, utvecklas och breddas.

 Vi väljer kvalitetsmedvetna leverantörer och samarbetspartners.

Miljöpolicy:

Vi hushåller aktivt och medvetet med de resurser som jorden förser oss med.

Genom information och utbildning bidrar vi till en positiv, ansvarstagande och bevarande syn på miljön hos alla medarbetare på företaget.

 Vi prioriterar sådana produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

 Vi uppfyller eller överträffar de krav som lagstiftning och myndigheter ställer.

Vi utvecklar och förbättrar vårt miljöarbete ständigt med hjälp av handlingslaner och preciserade mål.